Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2017-628 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą środków do sterylizacji dla Jednostek należących do GNSH SA
Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin, w terminie do dnia 08.06.2017 r. do godziny: 12.30

2. Wersja elektroniczna w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2- formularz asortymentowo-cenowy winna być przesłana na adres e-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Data rozpoczęcia:
2017-05-31
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w ofertach
Termin wykonania zamówienia:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia. Umowa będzie wykonywana etapami w okresie trwania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec, telefon 532 413 413, e-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

W przedmiotowym przetargu wybrane zostały oferty następujących firm:

InformerMed, TZMO SA, Semigat, AMED

powrót