Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2011-15 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaproszenie do złożenia ofert na zakup: * 2 sztuk respiratorów transportowych.

* 2 sztuk ssaków elektrycznych dwubutlowych z wkładami jednorazowego użytku.

* 2 sztuk stolików pod aparaturę, mobilnych z czterema półkami.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w Administracji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”
67-400 Wschowa
ul. Księdza Andrzeja Kostki 33
pokój 7

w terminie do 21września 2011 r. do godziny 10.30
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
„Nowy Szpital 2” Spółka z. o. o z siedzibą w Szczecinie
ul. Pocztowa 1A/1 , 70-356 Szczecin

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000244434, NIP: 8522486170 , REGON: 320233950 ,

prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie” 67-400 Wschowa ul Księdza Andrzeja Kostki 33.
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100%
Termin wykonania zamówienia:
W nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2011
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Teresa Tyczyńska; Tel.: 65 540 27 61 wew. 335
adres e-mail: ttyczynska@nowyszpital.pl
Informacje dodatkowe:

Termin płatności:

 

W 10 ratach miesięcznych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 

Minimalne wymogi gwarancji:

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

 


Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

 

W ofercie muszą być podane wszystkie informacje i ceny dotyczące przedmiotu zamówienia.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.


Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą lub w pocztą elektroniczną.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych , na wybrane pozycje .

 

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót