Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2015-419 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Przetarg na zakup automatycznego duplikatora do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta dla Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 

Zmianie ulega treść  SWNPO pkt. 11.1 i przyjmuje nastepujące brzmienie:

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Należy podawać tylko jedną cenę, w tym także tylko jedną cenę jednostkową na daną pozycję, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności wykonanie, dostawę

 

Zmiana nr 2

Zmianie ulega treść wzoru umowy §2 pkt 1 i przyjmuje nastepujące brzmienie:

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w godzinach pracy Kupującego, tj. 07:00-14:30 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

 

Zmiana nr 3

Zmianie ulega treść wzoru umowy §2 - zostaje usunięty pkt. 2

 

Zmiana nr 4

Zmianie ulega treść wzoru umowy §1 pkt 1 i przyjmuje nastepujące brzmienie:

Wydanie przedmiotu umowy w rozumieniu niniejszej umowy polega na jego dostawie

 

Zmiana nr 5

Zmianie ulega treść wzoru umowy §1 - zostaje usunięty pkt. 3

 

Zmiana nr 6 

Zmianie ulega treść  SWNPO pkt. 7 i przyjmuje nastepujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 21.08.2015r. do godziny 15:00.

 

Osobą uprawnioną do  kontaktu z Oferentami jestAleksander Wiśniewski , stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon 517  23 62 14;  e- mail: awisniewski@nowyszpital.pl

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 25.08.2015r. do godz. 11:00
Data rozpoczęcia:
2015-08-18
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
GNS Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6 70-526 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Pisemnego Publicznego Przetargu Ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami” lub „SWPPPO”.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest łączna cena brutto poszczególnych pakietów
Termin wykonania zamówienia:
W nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Aleksander Wiśniewski , stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon 517 23 62 14;
e- mail: awisniewski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót